Share

CEYLANPINAR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

                                                                                              T.C.

ŞANLIURFA İLİ

CEYLANPINAR BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ceylanpınar Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilere bütçeden yapılacak yardımları; ayrıca muhtarlıklar, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, firmalar vb. gibi yardımseverlerden yapılacak bağışların bir merkezde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ceylanpınar Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve Ceylanpınar Belediyesinden yardım talep eden ya da sosyal yardıma ihtiyacı olduğu re'sen tespit edilen, sonrasında İnceleme Kurulu ve sosyal yardım komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen tüm vatandaşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ünci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanarak hazırlanılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (l) Bu Yönetmelikte geçen;

a)      Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder.

b)     Ayni Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların talebine ilişkin olarak yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, ev eşyası, 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protezler vb. gibi mal ve malzeme yardımını,

c)      Belediye: Ceylanpınar Belediyesini,

ç)      Belediye Başkanı: Ceylanpınar Belediye Başkanını,

d)     Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin iki katını geçmeyen aileyi,

e)      Gönüllü: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardım ve hizmetlerin hak sahibine ulaştırılmasına gönüllü olarak katılan kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını,

f)       Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

g)      İhtiyaç Sahibi: Bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanmayı hak eden kişileri,

ğ)      İlgili Birim : Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma taleplerine ilişkin belgeleri alan birim belgeler üzerine ve gerektiğinde yerinde inceleme yaparak hazırlanan dosyayı İnceleme Kuruluna sunan birimi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü

h)     İnceleme Kurulu: Sosyal yardım talebinde bulunan veya re'sen tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin talep belgelerini inceleyerek Komisyona sunan, en az 3 kişiden oluşan kurulu,

ı)       Komisyon: Sosyal yardımlardan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan kişilerin taleplerini inceleyen ve değerlendiren Sosyal Yardım Komisyonunu,

i)       Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 'ünden fazla olanlar ile aynı tutarda fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez,

j)       Nakdi Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere verilecek para ve para yerine geçebilen alışverişe yönelik ödeme araçlarını,

k)     Sosyal İnceleme: İhtiyaç sahibi kişinin talebi sonrasında, görevli İnceleme Kurulu ekibi tarafından ihtiyaç sahibinin aile ve çevre şartları ile birlikte sosyoekonomik durumunu kapsayan incelemeyi,

l)       Sosyal Yardım: Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç sahibi birey ve ailelere yapılacak her türlü ayni yardımlar, nakdi yardımlar ile barınma ve benzeri hizmetleri,

m)   Yaşlı: 60 yaş ve üzerinde olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik açıdan yoksulluk içinde olan, korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan kişiyi,

n)     Yönetmelik: Ceylanpınar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlarda Genel İlkeler, Esaslar, İçerik ve Çeşitleri

 

Sosyal yardımlarda genel ilkeler

MADDE 5-(1) Sosyal yardım ve hizmetlerin sunumunda;

a)      Saydamlık,

b)     Katılımcılık,

c)      Adalet,

ç)      İnsan haysiyeti ve onuruna saygı ve koruma,

d)     Hiçbir ayrımcılık yapılmaması,

e)      Sosyal yardım ve hizmet sağlayan diğer kişi ve kurumlarla işbirliği,

f)       Gerçek hak sahiplerine ulaşma ve zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamak,

g)      Gönüllü yardım ve katılımlara destek olmak,

ğ)      Sosyal dayanışmayı teşvik etmek,

h)     Sosyal yardım ve hizmetleri mahalleler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel farklılaşmayı azaltmak için kullanmak,

ı)       Sosyal yardım programlarının uygulanmasında dezavantajlı kişilere öncelik tanımak,

i)       Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir şekilde sınıf, ırk, dil, din, mezhep, bölge farklılığı vb. ayrımlar gözetmemek

İlkelerine uymak zorunludur.

 

 

Sosyal yardımlar ile ilgili esaslar

MADDE 6- (1) Sosyal Yardımlar ile ilgili esaslar,

 

a)      Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen ödeneğin miktarını geçemez.

b)     Belediye Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c)      Yardımlar ayni ve nakdi olabileceği gibi kısmen ayni ve kısmen nakdi de yapılabilir.

ç)      İhtiyaç sahibi kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkünse bu kişilere iş imkânı araştırılması ve üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerin teminine karar verilebilir.

d)     Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Komisyon kararında yer verilir.

e)      Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

f)       Ayni ve nakdi yardımların uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuk, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

g)      Yardım taleplerinin karşılanmasında ilgili müdürlükler tarafından belediyenin diğer birimlerinden destek alınabilir. Yardımların gerçekleştirilmesinde belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru tespit sırası dikkate alınır.

ğ)      Yardımların bağış olarak alınmasında ve dağıtılmasında muhtarlıklar, dernekler, vakıflar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapılabilir.

h)     Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Komisyon kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu) ve kart verilebilir. Bu çek, kupon veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde sözleşme yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere çek, kupon veya kart bedelleri fatura karşılığında ödenir.

ı)       Nakdi ve ayni yardımlar, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlar.

i)       Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzemeler de Bu Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

j)       Belediyece Bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere alımı gerçekleştirilen her türlü yardım malzemesi ve sosyal yardımlarda kullanılmak üzere belediyeye bağışlanan ayni yardımlar, ilgili müdürlüklerin deposu ve ambarında toplanır. Belediye personeli ve araçlarıyla Komisyonda onaylanan ihtiyaç sahiplerine en uygun yöntemlerle dağıtılır ve tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanaklar ilgili müdürlük kayıtlarında saklı tutulur.

k)     Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından ve belediye personelinin gözetiminde yapılır.

l)       Ayni yardımlar devamlı veya süreli olabileceği gibi kırtasiye, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, yakacak, 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan kimselerin ilaçları vb. yardımlar şeklinde geçici nitelikte de olabilir.

m)   İhtiyaç sahibi kişilere daha önceden yardım yapılmış olması, yeniden talep ettiğinde değerlendirme yapılmadan yardım almasına hak sağlamaz. Farklı tarihlerde yapılan her talep için inceleme yapılması esastır.

n)     İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda yardımın kaynağı eğer bir bağışçıysa, yardımın ihtiyaç sahibine ulaştığı bilgisi mutlaka bağışçıya bildirilir.

 

 

 

 

Yardımların içeriği ve çeşitleri

MADDE 7- (1) Yardımların içeriği ve çeşitleri,

a)      Afet Yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

b)     Evlilik Yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması, toplu nikâh töreni kapsamında nikâhlarının ve düğünlerinin yapılmasıdır.

c)      Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar kapsamında belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da belirli aralıklarla ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardımlardır.

ç)      Giyim Yardımı: Okul kıyafeti, elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı vb. giyim eşyası yardımıdır.

d)     Kırtasiye Yardımı: ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak defter, kitap, çanta vb. kırtasiye araç-gereç yardımıdır.

e)      Nakdi Eğitim Yardımı: Yılda iki kez olmak üzere Komisyonca belirlenen miktarda örgün eğitim gören temel eğitim ve orta öğretim öğrencilerine verilen nakdi eğitim yardımıdır. Uzaktan eğitim alan öğrenciler kapsam dışıdır.

f)       Sıcak Yemek Yardımı: Belediye tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde vatandaşlara yemek çadırlarında veya kapalı mekanlarda günlük verilen sıcak yemek yardımıdır.

g)      Nakdi Yardım: İhtiyaç sahibi kişilere, İnceleme Kurulu puantajı ve Komisyon değerlendirmesi göz önünde alınarak ve yine Komisyon tarafından belirlenecek miktarda para yardımı yapılmasıdır. Ayrıca celp dönemi gelmiş askere gidecek gençlere Komisyon tarafından belirlenecek miktarda bir defaya mahsus nakit para yardımı yapılmasıdır.

ğ)      Tamirat Yardımı: İhtiyaç sahibi kişilerin ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımıdır.

h)     Yakacak Yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yakacak yardımıdır.

ı)       5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan kişilere yapılacak tedavi, ilaç, tıbbi sarf malzemesi, medikal malzeme, hastaların şehir içi ve şehirlerarası hastanelere ulaşımlarının sağlanması, engelli, yaşlı, çocuk rehabilitasyon bakım merkezlerinin kurulması vb. yardımlardır.

i)       Engelli Yardımı: Engelli vatandaşlara yapılan her türlü yardımlardır.

j)       Sünnet Yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının belediyenin toplu sünnet şöleni kapsamında sünnet ettirilmesi, ayni ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuklara hediye verilmesi yardımıdır.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şekli ve Tespit

 

Başvuru şekli

MADDE 8- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesine ulaşıp başvuru formu doldurabilirler. Başvuru formuna ek olarak istenen belgelerin vatandaş tarafından ilgili müdürlüğe teslim edilmesi gerekir. İlgili müdürlükçe alınan talepler, Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Komisyona iletilir. Eksik belgeleri olan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmaz. Yapılan başvurularda gerekli bilgi ve belgeler, Komisyon görevlileri tarafından mümkün olduğunca gizli olarak ve ihtiyaç sahibi kişilerin onurunu zedelemeyecek biçimde temin edilir. Başvurularda hangi tür yardım istendiği ve istenen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 

İhtiyaç sahibi olduğu halde yardım komisyonuna başvurmayanlar

MADDE 9- (1) İhtiyaç sahibi olduğu halde herhangi bir nedenle Komisyona başvuruda bulunmayanlar için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları başvurular kabul edilir. Ayrıca belediyenin re'sen tespiti ile de yardım yapılır.

 

Belediyenin re'sen tespiti

MADDE 10- (1) Ceylanpınar sınırları içerisinde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

 

Belediyenin re'sen tespiti;

a)      Belediyenin bilgi kaynakları,

b)     Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler

c)      Mahalle Muhtarları,

ç)      Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımları,

d)     Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,

e)      Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,

f)       Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin bilgi ve yardımıyla

Yapılır.

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 11- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlardan aşağıdaki belgeler istenir,

a)      Dilekçe

b)     Engelli olduğunu belirtmişse sağlık kurulu raporu,

c)      Şehitlik/Gazilik belgesi (Belirtilmişse)

ç)      Muhtarlıktan alınmış Fakirlik durum belgesi

d)     Yol yardımı talebi durumunda ilgili sağlık kurumundan alınmış sevk kâğıdı

 

(2) Eksik belge olması durumunda başvurular Komisyonda işleme alınmaz.

(3) İlçemiz sınırları içerisinde ikamet etmeyen kişilerin başvuruları işleme alınmaz.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme Kurulu ve Komisyon

Başvurular

Başvuruların İncelenmesi ve Sonuçlandırılması

 

İnceleme kurulu ve komisyonun oluşumu, çalışma esasları ve usulleri

MADDE 12- (1) İnceleme Kurulu ve Sosyal Yardım Komisyonunun oluşumuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a)      Belediyeye yapılan sosyal yardım taleplerini incelemek üzere İnceleme Kurulu ve bu kurulca alınan kararları değerlendirmek ve onaylamak üzere Komisyon oluşturulur.

b)     Sosyal yardım başvuruları İnceleme Kurulunca incelenir ve bu kurulca sosyal yardım yapılmasına ilişkin raporlar Sosyal Yardım Komisyonuna sunulur. Sosyal Yardım Komisyonu, İnceleme Kurulunca sunulan raporlar üzerinde nihai değerlendirmeyi yaparak sosyal yardım talebini onaylar veya reddeder.

c)      İnceleme Kurulu Belediye Başkanının görevlendireceği minimum 2 (iki) kişiden oluşur.

ç)      Sosyal Yardım Komisyonu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü başkanlığında, Fen İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü ve Kültür Sosyal İşleri Müdürü olmak üzere 5 (Beş) kişiden oluşur. Sosyal Yardım Komisyonu salt çoğunluğun sağlanması ile karar alır.

d)     Sosyal yardım taleplerinin ilk incelemesi ve değerlendirmesi Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yardım çeşitleri ile yardım kriterleri çerçevesinde İnceleme Kurulu tarafından yapılarak sonuçlandırılır. İnceleme Kurulu inceleme ve onay işlemlerini başvuru yoğunluğunu göz önünde bulundurarak gereken sıklıkta yapar. İnceleme Kurulu ihtiyaç halinde Sosyal Yardım Komisyonu toplantılarına davet edilir.

e)      İnceleme Kurulu tarafından sosyal yardımlara ilişkin verilecek kararlara yönelik tüm itirazlar Sosyal Yardım Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Komisyonca Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yardım çeşitleri ve yardım kriterleri dikkate alınarak gerekli incelemeler yapılır ve itiraz kesin karara bağlanır.

 

İnceleme kurulunun görevleri

MADDE 13-(1) İnceleme Kurulu uzmanların yaptıkları inceleme ve hazırladıkları belgelere göre yapılan teklif doğrultusunda gündeme alınan konuları inceler. Yardım yapılmasının uygun olup olmadığını tespit ederek inceleme raporunu ve görüşlerini Komisyona sunar.

 

Sosyal yardım komisyonunun toplanması

MADDE 14-(1) Sosyal Yardım Komisyonu, Komisyon başkanının daveti ile başvuru yoğunluğu esas alınarak toplantıya çağırılır.

 

Sosyal yardım komisyonunun görevleri

MADDE 15- (1) Komisyonun görevleri şunlardır;

a)      Gündeme alınan konuları değerlendirmek, yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın türü, miktarı, süresi ve şekli ile ilgili karar vermek,

b)     Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak Belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, Belediyeye yapılan yardım başvurularını, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,

c)      Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhtiyaç Sahibi Kişileri Belirleme Esasları

 

İhtiyaç sahibi kişileri belirleme esasları

MADDE 16- (1) Ceylanpınar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi kişileri belirlemede üç esas kriter vardır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir;

a)      İnceleme Kurulu Raporu: İhtiyaç sahibi kişilerin başvurularına istinaden İnceleme Kurulu yerinde inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda fotoğraflarla ve yazılı olarak hazırlanan rapor İnceleme Kurulu Raporudur. Bu rapor hazırlanırken;

  1. İhtiyaç sahibi kişilerin geçmişteki yardım talepleri,
  2. Daha önce yapılan yardımlar,
  3. Durumlarındaki değişmeler,
  4. Hâlihazırdaki durumları,
  5. Kişisel ve ailevi özellikleri,
  6. Sosyal ve ekonomik şartları,
  7. Mahalli imkânları,
  8. İkamet edilen yer ve konut durumu hakkında varılan kanaat yazılır ve gerekirse fotoğraflar ile belgelenir.

 

b) Puantaj Tablosu: İhtiyaç sahibi kişilerin sosyal, ekonomik ve aile durumları göz önünde bulundurularak O ile 100 puan aralığında ihtiyaç düzeyenin tespit edildiği tablodur.

0-40

Olumsuz

41-60

Komisyon İnisiyatifinde

61-100

Olumlu

 

c)   Hane İçinde Kişi Başına Düşen Gelir: Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3 oranından az olması durumunda İhtiyaç sahibi olduğu değerlendirmesi yapılır.

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Kesilmesi

 

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 17- (1) Ayni ve Nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin,

a)      Ölüm, Evlilik, Hemşerilik Vasfını Kaybetme, Türk Vatandaşlığından Çıkma, Çıkarılma veya Vatandaşlık Hakkını Kaybetme, İhtiyaç Durumunun Ortadan Kalkması,

b)     Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımın üç ay aralıksız olarak alınmaması,

c)      Engeli, hastalığı ve işsizliği nedeniyle yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması hallerinde yardım kesilir.

 

(2) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi durumunda izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

 

MADDE 18- (1) 08.01.2021 tarih ve 9 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Ceylanpınar Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Sayıştay Başkanlığının 22.02.2021 tarih ve 21016374 sayılı yazısı ile görüş alınıp, gerekli düzenlemeler yapılan bu yönetmelik Ceylanpınar Belediye Meclisince onaylanıp, yayın yolları ile ilan olunduktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

-EK

 

T.C

CEYLANPINAR BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

 

AİLEDE KİŞİ BAŞI GELİR

A )  ASGARİ ÜCRETİN 1/3’ÜNDEN AZ

30

B) ASGARİ ÜCRETİN 1/3’ÜNDEN FAZLA

0

 

AİLE DURUMU

KİŞİ PUANI

EVİN ISINMA DURUMU

 

KİŞİ PUANI

SAĞ VE BERABER

0

KALORİFER – DOĞALGAZ

0

BOŞANMIŞ – AYRI YAŞAYAN - VEFAT

10

SOBA VE DİĞER

10

YETİM-GAZİ-ŞEHİT AİLESİ

10

 

                                                         

AİLEDEKİ KİŞİ SAYISI

KİŞİ PUANI

GAYRİMENKUL DURUMU

 

KİŞİ PUANI

1 (BİR)

1

EV/KONUT İKAMET EDİLENİN DIŞINDA HER KONUT İÇİN

-20

2 (İKİ)

2

DÜKKAN

-20

3 (ÜÇ)

3

ARSA (Vergi Değeri 20.00 TL'nin altındaki arsa için puan düşmez)

-20

4 (DÖRT)

4

ARAZİ (Vergi Değeri 20.00 TL'nin altındaki arsa için puan düşmez)

-20

5 (BEŞ)

5

11 DEKAR VE ÜZERİ HER DEKAR

-20

 

AİLEDE KRONİK SAĞLIK SORUNU

   KİŞİ PUANI

AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ

 

KİŞİ PUANI

VAR

10

VAR

10

YOK

0

YOK

0

 

ÖZEL ARABA VAR MII?

         KİŞİ PUANI

ENGELLİ VAR MI?

 

KİŞİ PUANI

VAR

-10

VAR

10

YOK

0

YOK

0

 

EVİN EŞYA DURUMU

   KİŞİ PUANI

EVİN MÜLKİYET DURUMU

 

KİŞİ PUANI

İYİ

0

KENDİNİN

0

ORTA

5

KİRA

10

KÖTÜ

10

KİRA KARŞILANIYOR/ LOJMAN

5

EV KİRA İSE KİRA BEDELİ:

GENEL TOPLAM

 

 

YARDIM DURUMU

KİŞİ PUANI

Yukarıda doldurduğum, şahsıma ve aileme ait olan bilgilerin doğruluğunu kabul eder, başvuru tarihinden itibaren 15 (On Beş) içinde istenilen evrakları getireceğimi, getirmediğim takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını kabul/ beyan ederim.

 

TARİH : ……./……/……….

AD SOYAD :  ………………………………………

 

İMZA : ……………………………………………….

2022 SAYILI YASA

-5

KAYMAKAMLIK

-5

DERNEK / VAKIF

-5

2828 SAYILI SOSYAL HİZMET

-5

Belediyeden Daha Evvel Yardım Almış

Yıl içi her bir yardım için -10

 

Oluşturulma Tarihi : 09.03.2021