Share

TAPU BAŞVURU İLANI

TAPU BAŞVURU İLANI

İlçemiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve tapuda hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil harici bırakılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 4706 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine göre 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre öncelikle fiili durumlarına uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastroları yapılarak tapuda hazine adına tescil edilmek suretiyle tesis kadastro çalışması tamamlanarak kesinleşmiştir.

Aynı kanuna göre,  hazine adına tescil edilen taşınmazlardan imar planında kamu hizmetlerine ayrılanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç olmak üzere hak sahiplerine satışında sakınca bulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde İlçe Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Buna göre; tesis kadastrosunun tamamlanması nedeniyle tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmaz/taşınmazların zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da temsilcilerinin bu taşınmazları satın almak için vatandaşlarımızın 17/10/2020 tarihine kadar tapu başvurularını Ceylanpınar Milli Emlak Şefliğine yapmaları önemle rica olunur.

 

Başvuru için ilgili dilekçe ile birlikte gerekli belgeler ise şöyle;

 1-Nüfus cüzdanının fotokopisi,

 2-Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği,

 3-Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.

 4-Taşınmaza ilişkin ecri misil borcunu ödendiğine dair alındı belgesi aslı.

                                                                                                  

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız

Müracaat Yeri: Milli Emlak Şefliği

Adres: Halk Eğitim Merkezi 2. Kat Hükümet Konağı Karşısı

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2019