Share

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.11.2021 TARİHLİ VE 93 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen “Ek Ödenek Talebi” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2021 tarih ve E-85033555-841.01.02-2425 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi “(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” Hükmü gereğince 2021 yılı Gelir Bütçesine gelir veya finansman kaynağı olarak 7.500.000,00 TL ek ödenek gösterilmiştir.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne 2.500.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 2.500.000,00 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 300.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğüne 750.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 500.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğüne 750.000,00 TL, Plan Projeler Müdürlüğüne 100.000,00 TL ve Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğüne 100.000,00 TL olmak üzere toplam 7.500.000,00 TL gider bütçesine ek ödenek tahsis edilmesi  hususunun incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 26 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

01.11.2021 TARİHLİ VE 94 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.10.2021 tarihli ve 5 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 15/10/2021 tarih ve 91 sayılı kararının 1.fıkrasıyla görevlendirilen komisyonumuz 18-19-20-21 ve 22 Ekim 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN ve Cuma BARUTÇU’ nun 12/10/2021 tarihli ve bila sayılı müzekkerelerinde ilçemizde bulunan çocuklarımıza temizlik alışkanlığı kazandırmak amacıyla temizlik kampanyası başlatılması için gerekli çalışmalar yapılıp yapılmadığı yapılmadıysa ne zaman yapılacağı konusunda yapılan görüşmeler neticesinde; 

Çocuklarımızın Temizlik alışkanlığı için şimdiye kadar herhangi bir kampanya başlatılmamıştır sebebi ise; yoğun iş temposu ve pandemi ile mücadele şehrin büyümesi nüfus yoğunluğu vs sebeplerden dolayı yapılamamıştır. Ama yapılması durumunda destek verilecektir. İş bu rapor taraflarca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 26 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

01.11.2021 TARİHLİ VE 95 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 27.10.2021 tarihli ve 3 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarihli ve 91 sayılı kararının 2. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 18-27/10/2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

            Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-/10/2021 tarihlerin de saha ve büroda yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

            Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince İlçemiz için hazırlanan ve 17.09.2021 tarih ve 455 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 30.09.2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Yapılan Planda İlçemiz Bahçelievler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Mahallelerinin tarla olarak kullanılan parselleri Tarımsal Alan olarak planlanmıştır.

Ceylanpınar’ın mülkiyet sorununu çözmek amacıyla 23.04.2015 tarihli ve 29335 Sayılı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04.04.2015 tarihli ve 6645 Sayılı Kanun’un 29. Maddesiyle 4706 sayılı kanuna eklenen Geçici 18. Madde ile İlçemiz genelinde Kadastro çalışmaları yapılmış olup, 2018 yılında hak sahipleri adına Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri tamamlanmıştır. Kadastro çalışmaları vatandaşların beyanı dikkate alınarak yapıldığından gayrı meskûn alanda bulunan tarlalar ve bunlara yakın parseller olduğu gibi kayıt altına alınmıştır. Tapuların verilmesi hakkında çıkarılan Geçici 18. Maddenin e bendi “Bu maddeye göre tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan imar planında kamu hizmetlerine ayrılanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç olmak üzere hak sahiplerine satışında sakınca bulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilçe mal müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde hak sahiplerine, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değeri üzerinden satılır.” Hükmü gereği hak sahiplerine imar planına göre tarlası içerisinde yer alan sosyal donatı alanları ve yollar düşürülerek sadece konut alanlarının tapusunun verilmesi gerekmektedir. Tapular verildikten sonra Belediyemizce yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması sonucu yapılacak DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) ile 2. Bir kesinti yapılacağından hak sahibi vatandaşların iki defa mağdur edilmesi söz konusu olacaktır. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için Şanlıurfa Büyükşehir İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yapmış olduğu görüşmeler sonucu büyük parsellerin Tarımsal Alan olarak plana işlenmesine karar verilmiştir. Parseli Tarımsal Alan olan hak sahipleri Tapularını Tapuya tescil edildiği alan neyse ona göre alacaklarından iki defa kesinti yapılmamış olacağından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacaktır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 26 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 21 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

01.11.2021 TARİHLİ VE 96 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.10.2021 tarihli ve 6 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

Komisyon Raporu: Belediye Meclisimizin 15/10/2021 tarihli ve 91 Sayılı kararı gereği 3. Fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 18-19-20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde toplandı.

            Yukarıda bahse konu Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “Kırsal Mahallelerimizde bulunan okulların önünde yaya geçitlerinin olup olmadığı, yaya geçitlerinin olmadığı yerde yaya geçitlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunu araştırmak ve bu konuda bir rapor hazırlamak üzere yapılan araştırmalar neticesinde;

            Aktepe, Gültepe, Muratlı, Saraççeşme, Avcılı, Yeşiltepe, Han, Gümüş ve Yukarı Taşlıdere gibi bazı mahallelerimizin okullarının bulunduğu alanlardaki yollar stabilize ya da ham yol olup belirtilen yerlere yaya geçidi koyma imkânı bulunmadığı tespit edilmiştir.

            Aşağı Doruklu, Ceylan, Yukarı Esence, Aydoğdu, Damlacık Mahallelerinde bulunan okulların geçiş güzergahlarında ki yollara yaya geçidi işaretlerinin konulmadığı görülmüştür. Bu yollara Karayolları Bölge Müdürlüğünce yaya geçidi konulması yapılması gerekmektedir.     

İş bu rapor komisyonumuzun 5 günlük çalışma neticesinde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Meclisin bilgilerine arz ederiz.    

 

02.11.2021 TARİHLİ VE 97 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 31.10.2021 tarihli ve 5 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarihli Meclis Toplantı Tutanağına istinaden görevlendirilen komisyonumuz 25-26-27-30 ve 31.10.2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Ceylanpınar ilçemizde Eğitim gören Engelli Öğrencilerin ne tür sportif etkinliklerden yararlanıp yararlanmadıkları, herhangi bir etkinlikten yararlanmıyorlar ise bu konuda ne gibi çalışmalar yapılacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuz görevlendirilmiştir.

1-      İlimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı gençlik ve spor müdürlüğünde tüm öğrencilere sportif faaliyetler konusunda fırsat verildiği, engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda kendilerine fiziki olarak uygun çeşitli sportif (egzersiz şeklinde) etkinlikler düzenlene bileceği,

2-      Ceylanpınar Belediyemizin tüm sezonlarında maddi ve manevi olarak desteklediği Bedensel Engelliler Spor Kulübünün Bu branşta yetenekleri olan ve gönüllü olarak görev almak isteyen gençlere ve öğrencilere fırsat verdiği,

Ceylanpınar Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile sürekli koordinasyon halinde olup, Özellikle Engelli Öğrencilerden Gelen tüm talepleri değerlendirmekte ve gerekli çalışmayı yapmaktadır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.11.2021 TARİHLİ VE 98 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 22.10.2021 tarihli ve 6 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisimizin 15/10/2021 tarihli ve 91 Sayılı kararı gereği 5. Fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 18-19-20-21 ve 22.10.2021 tarihlerinde toplandı.

            Yukarıda bahse konu Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “İlçemiz kırsal mahallerinde sokaklara döşenen parke taşları yarım yamalak bırakıldığı ve hiçbir kırsal mahallenin tüm sokakları tamamlanmadığı, bazı kırsal mahallelerin ise yalnızca bir iki büyük sokağı parke taşı ile döşendiğini ve diğer sokakların yapılmadığı, sokakların tamamının döşenmemesi mahalle sakinlerini mağdur ettiği, yapılmayan sokaklardaki çamur ve balçıklar yapılan sokakları çirkin bir görünüme sahip olduğu, vatandaşların mağdur olduklarından dolayı bu konuda çözüm üretilmesi ve yarım yamalak yapılacağına bir mahallenin tamamı yapılıp sonra başka bir mahalleye geçilmesi konusunda araştırmak ve bu konuda bir rapor hazırlamak üzere yapılan araştırmalar neticesinde,  5216 sayılı Büyükşehir Kanununun;

            Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (1)(2)

            Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

            a) İlçe (…)(2)  belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

            b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3)

            c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4) 

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

            h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1)

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 

m) Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2)

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3)

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. (Ek cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları  ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

aa) (Ek:24/12/2020-7261/29 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. (Ek üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

İlçe (…)(1) belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (1)

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (…)(5) spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.(2)(3)(4)(5)

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin (g) fıkrası ve 12/11/2012 tarihli  ve 6360 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik maddesindeki   “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;” hüküm gereğince kırsal mahallelerimizin bağlantı yolları yapımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır.

Ayrıca, belediyemizce kırsal mahallelerimizde mahalle içi sokaklarda yapılacak olan kilitli parke taşı döşemesi Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerinin yapmış olduğu tespit ve istişareler neticesinde belirlenerek Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğünce de kırsal mahallelerimizin nüfus yoğunluğu ve belediyemizin mali durumu göz önünde bulundurularak program yapılmakta ve döşeme işlemine başlanmaktadır.

İş bu rapor komisyonumuzun 5 günlük çalışma neticesinde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Meclisin bilgilerine arz ederiz.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.11.2021 TARİHLİ VE 99 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 02.11.2021 tarihli ve 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 01.11.2021 tarih ve 93 Sayılı Meclis Kararı gereğince görevlendirilen komisyonumuz 02.11.2021 tarihinde saat 09.00’da toplanarak yapmış olduğu çalışma aşağıya çıkarılmıştır.

            (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.

Belediyemiz hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması ve birimlerimizin ödeneklerinin yetersiz kalması münasebetiyle ek ödenek talebinin hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Ek ödenek verilmesi için gelir ve finansman kaynağı olarak Belediyemizce Arsa satışı yapmak, cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan paylar, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar ve diğerlerinden alınan proje yardımları finansman olarak kullanılacağı tespit edilmiştir.

  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne 2.500.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 2.500.000,00 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 300.000,00 TL, Özel Kalem Müdürlüğüne 750.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 500.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğüne 750.000,00 TL, Plan Projeler Müdürlüğüne 100.000,00 TL ve Sosyal Yadım İşleri Müdürlüğüne 100.000,00 TL olmak üzere toplam 7.500.000,00 TL gider bütçesine ek ödenek tahsis Ek Ödenek tahsis edilmesi gerektiği tespit edilmiş olup Ek ödenek Cetveli ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 meclis üyesinden Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in ödeneklerin sağlıklı kullanılmaması ve verilen ödeneklerin yazılımlarında karmaşa olması gerekçesiyle ret oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03.11.2021 TARİHLİ VE 100 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir AKGEYİK, Hüseyin EKİM, Ümit BİLGİN, Ahmet ERGİN, Erhan BAYOL, Cuma BARUTÇU, Aziz CAYMAZ, Mehmet ORAL, Ali KESKİN, Eyyüp ŞENGÜL ve Bozan ÇEÇAN’ ın 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

           1- Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir AKGEYİK ve Hüseyin EKİM’ in 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz 15 Temmuz Mahallesinde bulunan ruhsatsız binaların statik projelerinin olup olmadığı, binaların beton numunelerinin alınıp alınmadığı ve tapu alımından sonra binalar ruhsat alıp alamayacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Ahmet ERGİN’ in 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz Şaabin Caddesi ve Yeni Devlet Hastanesi civarlarında yapılan asfaltta kasislerin yeterli olup olmadığı veya yeterli değilse kasis yapımı ile ilgili yapılması düşünülen veya ne gibi çalışmalar yapılacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           3- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve Cuma BARUTÇU’ nun 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz 15 Temmuz Mahallesinde yapılmakta olan binaların önüne inşaat malzemesi bırakıldığı, inşaat atıklarından çıkan malzemelerin çevre ve insan sağlığına zarar verdiğinden belediyemizin inşaat malzemelerini ve hafriyat atıkları ile ilgili herhangi bir çalışmasının olup olmadığı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

           4- Belediye Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ ve Mehmet ORAL’ ın12.10.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz 15 Temmuz Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği ve teknik arızalara sebebiyet veren elektrik direklerinin yer altına alınıp alınmayacağı, alınacaksa ne zaman alınacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonun görevlendirilmesine,

            5- Belediye Meclis Üyesi Ali KESKİN ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            Belediyemiz EBYS sistemi ile ilgili belediye personellerine eğitim verilip verilmediği konusunda araştırmak ve bu konuda bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun görevlendirilmesine,

            6- Belediye Meclis Üyesi Cuma BARUTÇU ve Bozan ÇEÇAN’ ın 02.11.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

          14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı resmî gazetede yayımlanan bazı alacakların yapılandırmaya ilişkin kanuna istinaden, belediyemize borcu olan mükelleflerin kaçının borcunu yapılandığı, yapılandırmadan elde edilen gelir miktarının ne kadar olduğu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

03.11.2021 TARİHLİ VE 101 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.12.2021 günü saat 13:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 08.11.2021