Share

2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06.09.2021 TARİHLİ VE 71 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 07.08.2021 tarihli ve 3 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli Meclis Toplantı Tutanağına istinaden görevlendirilen komisyonumuz 03-04-05-06 ve 07 Ağustos 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı gençlik ve spor müdürlüğünde hangi kurslar mevcut ve yenilerinin açılıp açılmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuz görevlendirilmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı gençlik ve spor müdürlüğünde Kasım COŞKUNKAN isimli yetkilimizin yönetiminde olduğu ve iletişim numarası olarak da 0544 663 54 34 kullandığı, yapılan görüşmeler neticesinde Erkek Çocuklar için Kick-Box kursu, Kız çocukları için Kick-Box kursu, Tüm yaş grupları için Resim, Gitar kursları ile Küçük Yaş grupları için Futbol ve Büyük Yaş grupları için Futbol kurslarının devam ettiği, ileriki dönemlerde Tüm Yaş Grupları için Kuran Kursları, Bilgisayar kursları, İlk Yardım kursları ve Bağlama kurslarının açılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 23 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.09.2021 TARİHLİ VE 72 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen Özel Kalem Müdürlüğünün 03.09.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;       

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (a) fıkrası “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” Hükmü gereği ve 13.08.2021 tarih ve 31567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “28.7.2021 Tarihinde Başlayan ve Başta Akdeniz ile Ege Kıyılarındaki İller Olmak Üzere Farklı İllerimizde Meydana Gelen Yangın Afetleri ile Ülkemizin Birçok Bölgesinde Meydana Gelen Sel Afetlerinden Zarar Gören ve Bundan Sonra Meydana Gelebilecek Yangın ve Sel Afetlerinden Zarar Görecek Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Başlatılması Hakkında Karar” içerikli 4372 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, belediyemizce yardım kampanyasına katkıda bulunmak üzere AFAD bünyesinde açılan yardım hesabına 50.000,00 TL tutarında yardım yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

07.09.2021 TARİHLİ VE 73 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündeme eklenen “Dolu Kadro Derece Değişikliği” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.09.2021 tarihli ve 1880 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;       

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  Hükmü ve aynı kanunun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (l) bendi; “Norm kadro ve çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirmesine karar vermek” hükmüne amirdir.

Ayrıca 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren (Değişik: RG-22/5/2016-29719) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi; “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denilmektedir.

Bu itibarla; İhtiyaç duyulan ve değiştirilmek istenen dolu kadro değişiklik cetvelindeki 4 derecelik 1 adet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 derecelik 1 adet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine, ekli (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.09.2021 TARİHLİ VE 74 SAYILI KARAR:

 

Belediye Meclisimizin 02/08/2021 tarihli ve 69 Sayılı kararı gereği 1. Fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 16-17-18-19 ve 20 Ağustos 2021 tarihlerinde toplandı.

Yukarıda bahse konu Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “Yeni Devlet Hastanesinin çevre düzenlemesi ne zaman ve kim tarafından yapılacağı ile ilgili yapılan araştırmalara neticesinde, 

 5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin (g) fıkrası ve 12/11/2012 tarihli  ve 6360 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik maddesindeki   “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;” hüküm gereğince Yukarıda bahse konu kavşağın trafik akış ve yoğunluğuna göre ileri tarihlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca programa alınıp gerekli trafik ışık ve işaretleri işle ilgili çalışmalar yapılacaktır. İş bu rapor komisyonumuzun 5 günlük çalışma neticesinde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Meclisin bilgilerine arz ederiz.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.09.2021 TARİHLİ VE 75 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 13.08.2021 tarihli ve 4 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli ve 69 sayılı kararının 2.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 09,10,11,12 ve 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Abdulkadir AKGEYİK ’in 02.08.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Ceylanpınar İlçemizin Akrepli Kavşağında bulunan ve Polis noktası diye tabir ettiğimiz kavşakta trafik ışığı yapılması düşünülüp düşünülmediğinin   ile ilgili yapılan görüşme ve çalışmalar neticesinde;

5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin (g) fıkrası ve 12/11/2012 tarihli  ve 6360 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik maddesindeki   “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;” hüküm gereğince Yukarıda bahse konu kavşağın trafik akış ve yoğunluğuna göre ileri tarihlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca programa alınıp gerekli trafik ışık ve işaretleri işle ilgili çalışmalar yapılacaktır. İş bu rapor komisyonumuzun 5 günlük çalışma neticesinde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Meclisin bilgilerine arz ederiz.            Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.09.2021 TARİHLİ VE 76 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 25.08.2021 tarihli ve 5 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli ve 69 sayılı kararının 4.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 21-22-23-24 ve 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 02.08.2021 tarih ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Ceylanpınar-Kızıltepe arasında yapılan yol çalışması ne aşamada ve bağlantı yolları ile ilgili çalışmalar;

Ceylanpınar ile Kızıltepe arasında yapımı devam eden karayolu çalışmasının toplam uzunluğu 61 km 752 metredir. Şanlıurfa sınırları içerisinde kalan yolun uzunluğu 19 km’ dir. Mardin ili sınırları içerisinde kalan kısım ise 42 km’ dir. Ceylanpınar sınırları içerisinde bulunan 19 km’ lik yolun 6 km’si kış ayları gelmeden asfaltlanıp ulaşıma açılacaktır. Geriye kalan 13 km ise kış aylarından hemen sonra vatandaşları zor durumda bırakmayacak şekilde devam edecektir. Ana yola bağlı bulunan tali yolların bağlantı yollarının yaklaşık 70 ile 80 metre arasında asfaltlanarak araç ulaşımına açılacaktır. Ceylanpınar ilçe sınırları içerisinde olan yol ağında 3 adet büyük kavşak yapılacaktır. Gümüş Köyü Kavşağı, Aydoğdu Köyü Kavşağı ve Avcılı Köyü Kavşağıdır. Kavşakların çevre uzunlukları 12 metre olacak şekilde geniş tutulacaktır. Kavşak kenarları 3,5 metre genişlik ve metre park alanı olacak şekilde yapılacaktır. Yapılacak olan yolun asfalt kalınlığı yaklaşık 20 cm civarında olacaktır.  İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.09.2021 TARİHLİ VE 77 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 27.08.2021 tarihli ve 5 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 02.08.2021 tarih ve 69 Sayılı Meclis Kararının 5.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 23-24-25-26 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Cuma BARUTÇU’ nun 08.01.2021 tarihli Birimlerin 2022 yılı için bütçe hazırlığı konulu müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Birimlerin 2022 yılı için bütçe hazırlığı ile ilgili yaptığı hazırlıklar maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır.

Mahalli idarelerde bütçe hazırlık süreci bütçe çağrısı ile başlar. Kurumlarda üst yönetici, her yıl haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar.

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü 09.06.2021 tarihinde belediyemize bağlı tüm birimlere bütçe çağrısı yapmıştır.31.07.2021 tarihine kadar birimlerden bütçe teklif taslakları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca merkezi idarelerin ekonomik verileri ve gelecek yılların öngörülerinden de faydalanılmıştır. Bütçe teklifleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini kapsayacak şekilde hazırlan.

2-Mali hizmetler Müdürlüğü, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlama aşamasındadır, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurum hazırlık bütçesini oluşturacaktır. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra hazırlık bütçesi, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, encümene havale edilecektir.

3-Hazırlık bütçesi; Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri, Bütçe Fişi, Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli, Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Birinci Düzey), Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (İkinci Düzey), Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli, Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki Yıl Bütçe Teklifi Cetveli, Ödenek Cetvel (Teklif), Bütçe Gelirleri Cetveli, Birleşik Gelir Hazırlık Bütçesi, Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, Gerekli görülecek diğer cetvellerden oluşmaktadır.

4-Encümene havale edilen hazırlık bütçe taslağı incelenip encümen görüşü ile birlikte Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir. Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, il özel, idarelerinde ve büyükşehir belediyelerinde Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce, meclise sunulur.

5-Büyükşehir belediye meclisi Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale eder.

6-Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür.

Meclis

•Bütçe kararnamesi madde madde,

•Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi

•Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,

•Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, İtibariyle oylar ve kabul eder. Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz.

7-Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar. Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılır.

Bu hükümler çerçevesinde Belediyemiz Birimleri 2022 yılı ve takip eden 2023 -2024 yılları hazırlık bütçeleri üzerindeki çalışmalarını nihayetlendirmiş ve Belediyemiz Bütçesinin hazırlanması için birim bütçelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. İş bu rapor Plan Bütçe komisyonu tarafından hazırlanarak imza altına alınmıştır. Meclisin bilgisine arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.09.2021 TARİHLİ VE 78 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 04.09.2021 tarihli ve 4 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisimizin 02/08/2021 tarihli ve 69 Sayılı kararı gereği 6. Fıkrası ile komisyonumuza havale edilen konu ile ilgili çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz 31.08.2021-01, 02, 03 ve 04 Eylül 2021 Tarihlerinde toplandı.

Yukarıda bahse konu Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “Sultan Abdulhamit Han ile Şaabin Caddesinin parke taşı mı yoksa asfalt mı yapılacağı ile ilgili yapılan araştırmalara neticesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun;

5216 sayılı yasanın 7. Maddesinin (g) fıkrası ve 12/11/2012 tarihli  ve 6360 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik maddesindeki   “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;” hüküm gereğince Sultan Abdulhamit Han ve Şaabin Caddesi yukarıda belirtilen kanun maddeleri gereğince Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, Büyükşehir Belediyesinin çalışma programındadır. İş bu rapor komisyonumuzun 5 günlük çalışma neticesinde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Meclisin bilgilerine arz ederiz.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.09.2021 TARİHLİ VE 79 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN, Mehmet ORAL, Erhan BAYOL, Şehmus BAYIR, İsak UĞUR, Aziz CAYMAZ, Ahmet ERGİN ve Hüseyin EKİM’ in 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

1- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Mehmet ORAL’ ın 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemize ait olan kilitli parke taşı atölyesinin günlük kapasitesinin ne kadar olduğu, tam kapasite çalışırsa 24 saatte kaç adet taş üreteceği ve üretim yaparken hangi tür kalıplar kullanıldığı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine,

2- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve Şehmus BAYIR’ ın 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçe genelindeki su gideri mazgallar kışa hazırlık için temizlendi mi, temizlenmediyse ne zaman temizlenmesi düşünüldüğü konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Aziz CAYMAZ’ ın 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

2021-2022 Eğitim öğretim yılı ilçe genelindeki okullarda pandemi dolayısıyla dezenfektan ve temizlik çalışmaları yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun görevlendirilmesine,

4- Belediye Meclis Üyeleri Erhan BAYOL ve İsak UĞUR 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Yenişehir mahallesinde bulunan ilçe mezarlığı doluluk oranına ulaşmıştır. Bununla ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığı, yeni mezarlık alanı Ceylanpınar’ın hangi tarafında yapılması düşünüldüğü ve yeni mezarlık alanının kaç metre kare üzerinde yapılacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

5- Belediye Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN ve Hüseyin EKİM’ in 06.09.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemizin yeni hizmet binasına ulaşımı ile ilgili; Mevcut hizmet binası şehir merkezinde olduğundan personel ulaşım sıkıntısı yaşamıyordu, yeni hizmet binasına özel aracı olmayan personelin ulaşımı zor olacağından dolayı servis hizmeti düşünülüp düşünmediği ve yeni hizmet binasına vatandaşların ulaşımı kolaylaştırmak için gerekli çalışmalar yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.09.2021 TARİHLİ VE 80 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.10.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.09.2021