Share

2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları

 

05.04.2021 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

 

Gündem maddesi Meclis Başkan Vekillerinin seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Başkan Meclis Başkan Vekillikleri için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Cuma BARUTÇU Meclis 1.Başkan Vekili olarak Naif KARATAŞ’ ı ve 2.Başkan Vekilliği için Abdulkadir AKGEYİK’ i, Halkların Demokratik Partisi adına Meclis Üyesi Osman KIRDAR Meclis 1.Başkan Vekili olarak Fethullah FİDAN’ ı, 2.Başkan Vekilliği için Dilan ABLAY’ ı önerdi.

Öneriden sonra oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.

Oyların tasnifi neticesinde Naif KARATAŞ’ a 16 oy, Abdulkadir AKGEYİK’ e 16 oy, Fethullah FİDAN’ a 5 oy ve Dilan ABLAY’ a 5 oy çıktığı görüldüğünden, Naif KARATAŞ’ ın Meclis 1.Başkan Vekili ve Abdulkadir AKGEYİK’ in Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

05.04.2021 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

 

Gündem maddesi olan Meclis Asil ve Yedek Kâtiplerinin seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Başkan Meclis Asil ve Yedek Kâtiplerinin belirlenmesi için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Erhan BAYOL Meclis Asil Katipliği için İbrahim ALMAZ’ ı, İsak UĞUR’ u, Meclis Yedek Katipliği için Erhan BAYOL’ u ve Cuma BUDAK’ ı, Halkların Demokratik Partisi adına Meclis Üyesi Dilan ABLAY Meclis Asil Katipliği için Ayşe IŞIK’ ı, Osman KIRDAR’ ı, Meclis Yedek Katipliği için Fethullah FİDAN’ ı ve Mahmut DAĞTEKİN’ i önerdi.

 

       Oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylamada;

 

Meclis Asil Kâtipliği için                   Meclis Yedek Kâtipliği için

İbrahim ALMAZ’ a 16 oy,                 Erhan BAYOL’ a 16 oy,

İsak UĞUR’ a 16 oy                           Cuma BUDAK’ a 16 oy,

Ayşe IŞIK’ a 5 oy                               Fethullah FİDAN’ a 3 oy  

Osman KIRDAR’ a 5 oy çıktı.           Mahmut DAĞTEKİN’ e 2 oy çıktı.

 

Oyların tasnifi neticesinde Meclis Asil Kâtipliği için En çok oy alan İbrahim ALMAZ ve İsak UĞUR’ un Meclis asil Katipliğine, Meclis Yedek Katipliği için en çok oy alan Erhan BAYOL ve Cuma BUDAK’ ın Meclis Yedek Kâtibi olarak seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

05.04.2021 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen Üyelerinin seçimlerine geçildi. Başkan Encümen Üyelerinin belirlenmesi için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Erhan BAYOL Ahmet ERGİN’ i ve Hüseyin EKİM’ i önerdi. Halkların Demokratik Partisi adına Meclis Üyesi Mahmut DAĞTEKİN Osman KIRDAR’ ı ve Dilan ABLAY’ ı önerdi.

Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden,

 

         Hüseyin EKİM’ e 19 oy

         Ahmet ERGİN’ e 18 oy

         Osman KIRDAR’ a 5 oy

         Dilan ABLAY’ a 5 oy çıktı. 

           

Oyların tasnifi neticesinde en çok oyu alan Meclis Üyesi Hüseyin EKİM ve Ahmet ERGİN’ in bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

06.04.2021 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

 

Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Erhan BAYOL, İsak UĞUR, Aziz CAYMAZ, Ümit BİLGİN ve Fethullah FİDAN’ ın komisyonda görev almalarına,

2- İmar Komisyonun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Übeyt KURT, Şehmus BAYIR, Aziz CAYMAZ, Hüseyin EKİM ve Mahmut DAĞTEKİN’ in komisyonda görev almalarına,

3- Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun (Arge) oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU, Bozan ÇEÇAN, Şehmus BAYIR, İsak UĞUR ve Dilan ABLAY’ ın komisyonda görev almalarına,

4- Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Mehmet ORAL, Cuma BUDAK, Yusuf GEÇEN, Ahmet ERGİN ve Osman KIRDAR’ ın komisyonda görev almalarına,

5- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU, İbrahim ALMAZ, Erhan BAYOL, Ümit BİLGİN ve Dilan ABLAY’ ın komisyonda görev almalarına,

6- Ulaşım ve Trafik Komisyonun oluşturulmasına, İbrahim ALMAZ, Ali KESKİN, Adil YILDIRIM, Eyyüp ŞENGÜL ve Osman KIRDAR’ ın komisyonda görev almalarına,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.04.2021 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 26.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Konu: Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli ve 28 sayılı kararı ile görevlendirilen komisyonumuz 08.03.2021 ve 25.03.2021 tarihleri arasında çalışma yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 08.09.10.11.12.15.16.17.18.19/03/2021 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

Mahkeme Kararları.

A)Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinin 2012/7 Esas ve 2016/420 sayılı Kararı.

B)Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı.

Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı ile 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının 4070,4071,136 ve 4463 numaralı parselleri kapsayan kısmının iptaline dava konusu diğer parsellerin (90,94,3792) imar planı iptali isteminin reddine karar vermiştir.

Danıştay 6. Daire Başkanlığının 2016/10091 Esas ve 2020/7574 sayılı Kararı ile de Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Yapılan İmar Planı Değişiklikleri:

İmar planımız üzerinde yapılan inceleme sonucu 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planına bağlı olarak aşağıda sıralanan plan değişiklikleri yapılmıştır.

1.01.08.2012 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ve 05.09.2012 tarih ve 71 sayılı meclis kararının 1.maddesi ile yapımına karar verilen ve 03.10.2012 tarih ve 74 sayılı meclis kararının 1.maddesi ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 4463 ve 2735 numaralı parseller üzerinde bulunan Askeri Alan olarak planlanan alanın Eğitim Kurumları (Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı) Alanı olarak yapılan plan değişikliği,

2.04.07.2013 tarih ve 57 sayılı meclis kararının üçüncü paragrafının (a) bendi ile düzenlenen ve aynı karar ile onaylanan 4463 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı (Oto Alım Pazarı) ve kalan kısmının İbadet Alanı (Kuran kursu, Cami vb.) olarak yapılan plan tadilatı ile (b) bendi ile düzenlenen ve aynı karar ile onaylanan 4463 parsel üzerinde bulunan Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Alanı) olarak yapılan plan değişikliği,

3.03.09.2013 tarih ve 69 sayılı meclis kararının 4.maddesi ile imar komisyonuna havale edilen ve 02.12.2013 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 4071 numaralı parsel üzerinde bulunan Sanayi Alanı olarak planlanan alanın Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol olarak yapılan plan değişikliği,

4.Büyükşehir Belediye Başkanlığınınım 30.11.2017 tarih ve 545 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 507 ada 4 numaralı parselin Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Lojman Alanı) olarak yapılan plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları;

5.Büyükşehir Belediye Başkanlığınızın 16.12.2012 tarih ve 602 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 510 ada 1 numaralı parselin Mezarlık Alanı olarak yapılan plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları;

6.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının yaptığı itirazın reddedildiği 07.11.2011 tarih ve 121 sayılı meclis kararı,

Açıklanan nedenler ve yapılan inceleme sonucu;

1.07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının 4070,4071,136 ve 4463 numaralı parselleri kapsayan kısmı ve meclis kararlarının ilgili kısımlarının,

2.01.08.2012 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ve 05.09.2012 tarih ve 71 sayılı meclis kararının 1.maddesi ile yapımına karar verilen ve 03.10.2012 tarih ve 74 sayılı meclis kararının 1.maddesi ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 4463 ve 2735 numaralı parseller üzerinde bulunan Askeri Alan olarak planlanan alanın Eğitim Kurumları (Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı) Alanı olarak yapılan plan değişikliği ve meclis kararlarının ilgili kısımlarının,

3.04.07.2013 tarih ve 57 sayılı meclis kararının üçüncü paragrafının (a) bendi ile düzenlenen ve aynı karar ile onaylanan 4463 numaralı parselin Belediye Hizmet Alanı (Oto Alım Pazarı) ve kalan kısmının İbadet Alanı (Kuran kursu, Cami vb.) olarak yapılan plan tadilatı ile (b) bendi ile düzenlenen ve aynı karar ile onaylanan 4463 parsel üzerinde bulunan Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Alanı) olarak yapılan plan değişikliği ve meclis kararlarının ilgili kısımlarının,

4.03.09.2013 tarih ve 69 sayılı meclis kararının 4.maddesi ile imar komisyonuna havale edilen ve 02.12.2013 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 4071 numaralı parsel üzerinde bulunan Sanayi Alanı olarak planlanan alanın Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol olarak yapılan plan değişikliği ve meclis kararlarının ilgili kısımlarının,

5.Büyükşehir Belediye Başkanlığının 30.11.2017 tarih ve 545 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 507 ada 4 numaralı parselin Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Lojman Alanı) olarak yapılan plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının;

6.Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.12.2012 tarih ve 602 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Yenişehir Mahallesi 510 ada 1 numaralı parselin Mezarlık Alanı olarak yapılan plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının;

7.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 07.07.2010 tarih ve 46 sayılı meclis kararının 2.maddesi ile yapımına karar verilen ve 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı meclis kararı ile onaylanan ilave imar planının yaptığı itirazın reddedildiği 07.11.2011 tarih ve 121 sayılı meclis kararının, Anılan mahkeme kararları doğrultusunda iptal edilmesi gerekmektedir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

07.04.2021 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1.fıkrası gereğince Belediye Başkan Vekili Cuma BUDAK Faaliyet raporunu okumak üzere yerini Meclis 2.Başkan Vekili Abdulkadir AKGEYİK’ e bıraktı.

Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu üzerinde söz alan Meclis Üyesi Fethullah FİDAN’ ın soruları meclis üyesi Cuma BARUTÇU tarafından meclis huzurunda cevaplandı.

Meclis 2.Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık oylamaya iştirak eden 17 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

08.04.2021 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 19.03.2021 tarihli ve 4 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli ve 28 sayılı Meclis Kararının 2.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 15-16-17-18 ve 19 Mart 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 15-16-17-18-19 Mart 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu; şu an için halkımızdan gelen talepler üzerine ücretli parkın hayata geçmesi tarafımızca uygun olmadığı gözlenmiştir. İlçemiz (15 metre ve üstü) caddeler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi himayesinde olduğu ve park sistemi yapılması halinde, Büyükşehir Belediyesinin ücreti tahsis edileceği bilgisine ulaşılmıştır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

08.04.2021 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 12.03.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli ve 28 sayılı kararının 1. fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 08-09-10-11 ve 12 Mart 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 08-09-10-11 ve 12 Mart 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez ve Kırsal Mahallelerimizde Toplatılan Çöplerin naklini gerçekleştirmektedir. Ancak toplatılan çöplerin ayrıştırma işlemleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda olup kepez arkası vahşi depolama alanında toplatılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ayrıştırma merkezine nakli gerçekleştirilmektedir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 29.03.2021 tarihli ve 627 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;                          

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 29.03.2021 tarihli ve 630 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 29.03.2021 tarihli ve 628 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;                       

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün Görev Çalışma Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Dilek Temenniler maddesi olan “İnşaat Malzemesi İhtiyacı” ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 07.04.2021 tarihli ve 470 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) fıkrası “ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” Hükmü gereğince: İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Belediyemiz bütçe imkânları dâhilinde ayni ve nakdi yardım yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN, Mehmet ORAL, Bozan ÇEÇAN, Yusuf GEÇEN, Übeyt KURT, Hüseyin EKİM, Cuma BARUTÇU, Abdulkadir AKGEYİN, İbrahim ALMAZ, Bozan ÇEÇAN, Erhan BAYOL ve Şehmus BAYIR’ ın 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  

       

1- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Mehmet ORAL’ ın 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

2021 yılı içerisinde Pandemiden bunalan vatandaşlarımız için Belediyemizin yapmayı düşündüğü sosyal bir aktivitenin olup olmadığını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

2- Belediye Meclis Üyeleri Bozan ÇEÇAN ve Yusuf GEÇEN’ in 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemiz Park ve Bahçe birimi tarafından kurulan serada yetiştirilen bitkilerin adedi ve cinsinin ne olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Hüseyin EKİM’ in 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçemizde liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize sınava hazırlık aşamasında motive olabilmeleri için Belediyemizin ödüllü deneme yapıp yapmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun görevlendirilmesine,

4- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Abdulkadir AKGEYİN’ in 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemizce Tigem’ den kamulaştırılan Küçük Kepez tepesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi proje ve ihale sürecinin hangi aşamada olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine,

5- Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ALMAZ ve Bozan ÇEÇAN’ ın 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Ramazan ayında belediye olarak yardıma muhtaç ailelere yardım kolileri dağıtımı olacak mı? Yardım yapılacaksa muhtaç aileler nasıl belirleniyor? Yardım kolileri dağıtılacaksa ne kadarlık bir bütçe ayrılması planlanmıştır? Yardım kolisi yapılacaksa kolinin içerisinde hangi gıdaların bulunacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine,

6- Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Erhan BAYOL ve Şehmus BAYIR’ ın 08.04.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçe merkezinde bulunan okullarımızın olduğu yerlerde yaya geçidinin olup olmadığını olmayan okullara yaya geçidinin yapılıp yapılmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2021 TARİHLİ VE 43 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03.05.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 12.04.2021