Share

8 büfe ve 3 kafeteryanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi İlanıdır

                    CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                      FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Şanlıurfa ili, Ceylanpınar İlçesinde aşağıda adresleri ve metrekareleri belirtilen 8 büfe ve 3 kafeteryanın

 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Ceylanpınar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL (Elli Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

 

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Şanlurfa İli, Ceylanpınar İlçesi sınırları içerisinde adresleri ve metrekareleri bulunan; 8 Adet büfe ile 3 Adet Kafeteryanın İhalesi 08.07.2021 tarihinde, saat 14:00 de Ceylanpınar Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

 

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

 

SAYI

İHALE KONUSU

BÜFELER

    ALAN

      (M2)

AYLIK TAHMİNİ

BEDEL

3 YILLIK

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Faruk Çelik Parkı büfesi

15

666,67 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL  

14.00

2

Gençlik Parkı büfesi

10

883,33 TL+KDV 

31.800,00 TL+KDV

954,00 TL

14.10

3

Ek Hizmet Binası bitişiği büfesi

24

800,00 TL+KDV

28.800,00 TL+KDV

864,00 TL

14.20

4

Mehmet Akif Ersoy Parkı Büfesi

12

583,33 TL+KDV 

21.000,00 TL+KDV

630,00 TL

14.30

5

Mehmet Akif Ersoy Kafeteryası

75

483,33 TL+KDV

17.400,00 TL+KDV

522,00 TL

14.40

6

Fatih Sultan Mehmet Parkı Büfesi

17

416,67 TL+KDV

15.000,00 TL+KDV

450,00 TL

14.50

7

Bahçelievler Parkı Kafeteryası

92

483,33 TL+KDV

17.400,00 TL+KDV

522,00 TL

15.00

8

Turgut Özal Parkı büfesi

12

400,00 TL+KDV

14.400,00 TL+KDV

432,00 TL

15.10

9

Muratlı Parkı büfesi

50

383,33 TL+KDV

13.800,00 TL+KDV

414,00 TL

15.20

10

Cumhuriyet Parkı Ahşap kafeteryası

216

810,00 TL+KDV

29.160,00 TL+KDV

874,80 TL

15.30

11

Cumhuriyet Parkı Büfesi

17

750,00 TL+KDV

27.000,00 TL+KDV

810,00 TL

15.40

 

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 08.07.2021 saat 14:00’ e kadar Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1-  Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

2-  Adres beyanı,

3-  Nüfus kayıt örneği,

4-  Noter tasdikli imza beyannamesi,

5-  Her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi

6-  İhale şartname bedeline ait makbuz (İhalenin idari şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50,00 TL’ye satın alınacak),

7-  Ceylanpınar Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur” belgesi,

8-  Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

9-  Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

10-  Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.

 

Tüzel Kişiler:

1-  Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu

2-  Adres beyanı,

3-  Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, sicil gazetesi

4-  Tüzel Kişiliğin temsile yetkili kişinin Noter tasdikli imza sirküsü,

5-  Her sayfası imzalanmış ihale idari şartnamesi

6-  İhale şartname bedeline ait makbuz (İhalenin idari şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50,00 TL’ye satın alınacak),

7-  Ceylanpınar Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi,

8-  Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

9-  Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

10-  Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması.  İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.

  Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

Oluşturulma Tarihi : 01.07.2021